Ni har svaren. Jag vet vägen.

Referenser – Sagt om Lars

Remy Nilson, VD ATG

Jag har under flera år samarbetat med Lars Aspling kring en utredning om framtidens travsport som omfattat landets samtliga travsällskap.

Lars har varit övergripande ansvarig för de lokala utredningar som varje bana har genomfört, ett arbete som har involverat 450 personer. I dessa processer har Lars varit enzymet som fått alla inblandade att förstå bilden. Han har rest runt, fått igång processer, sammanställt rapporter och även bidragit med egna konklusioner.

Lars är mycket professionell och kunnig. Erfarenheten av den här typen av uppdrag har tydligt gått igenom. Han är också kolossalt engagerad och entusiastisk – ett engagemang som smittar av sig. I det här uppdraget lyckades han få igång 450 personer, och det var mycket tack vare Lars som de enskilda banorna lyckades engagera personer från universitet, högskolor och näringsliv för sitt utvecklingsarbete. I slutändan byggde våra förslag till 80–85 procent på Lars utredningsunderlag.

Lars är tydlig mot alla om vad som krävs. Han är ett varmt energiknippe och man blir glad i hans sällskap. Dessutom är han en duktig estradör.


Jørn Bang Andersen, Senior Innovation Advisor, Nordic Innovation

Lars Aspling var utvald som en av 12 nordiska konsulter för Nordic Innovation program Measured and Managed Innovation (MMI). MMI-programmet är baserat på Innovation Radar. Innovation Radar är ett verktyg, som utvecklats vid Kellogg School of Management av forskarna, Mohan Sawhney, Jiyao Chen, Robert C. Wolcott och Inigo Arroniz.

Lars Aspling har tillsammans med övriga nordiska konsulter utbildats i hur man använder och genomför Deep-Dive Workshops baserade på Innovation Radar. Lars Aspling utvärderingspoäng från svenska företag har varit mycket övertygande och Nordic Innovation har därför valt att anlita Lars Aspling för ett ytterligare relaterad Innovation Radar projekt: Green Business Model Innovation in the Tourism and Experience Economy.

Baserat på vårt samarbete kan jag bara rekommendera Lars Aspling i förhållande till strategiska projekt kring innovation management och särskilt i fråga om Innovation Radar.


Lars Bonnevier, Projektledare, Swedish Standards Institute (SIS)

Jag har samarbetat med Lars Aspling i arbetet med att utarbeta en europeisk standard för managementkonsulttjänster. I den europeiska arbetsgruppen har Lars gjort sig känd som någon som får saker att hända! Hans drivkraft, hans yrkeskunskap och det stora frivilliga arbete han lagt ned på saken har varit ovärderligt i arbetet. I sin osjälviska strävan att utveckla såväl sin bransch som föreningen Sveriges Managementkonsulter har Lars varit en stor förebild.

MSc Mikael Börjesson – CEO, Centrum för distansöverbryggande teknik (CDT) vid Luleå Tekniska Universitet

Jag har arbetat med FoU avseende avancerad informations-och kommunikationsteknik i mer än 25 år, i nära samverkan med både näringsliv och akademi. Under årens lopp har jag haft förmånen att arbeta med många mycket kunniga och inflytelserika personer - från VD'ar för stora koncerner och premiärministrar till mycket begåvade vetenskapliga forskare och orädda entreprenörer för nystartade företag. Ett nytt namn, Lars Aspling, har nyligen funnit sin väg in till min egen "VIP-lista" av professionella. Min första erfarenhet av Lars är från hans uppdrag som utvärderare, där han lett lärande utvärdering genom följeforskning i enlighet med Europeiska Kommissionens förordning, av CDTs projekt "SATIN" - ett tvärvetenskapligt IKT FoU-projekt med många parter och syfte att möjliggöra "utveckling av mobila applikationer utan kodning". Lars kompetens, positiva och konstruktiva attityd samt analys och råd – rakt-på-sak – har varit avgörande för att hitta bra vägar framåt i detta mycket lovande men utmanande FoU-projekt.

Lars är en av de (få) personer som vet hur man kombinerar och balanserar flera förmågor och perspektiv. Lars är både ivrig att lära sig och att dela med sig av sina erfarenheter med andra. Lars är varsam och lyssnande, men kompromissar aldrig med sina grundläggande övertygelser. Vi på CDT ser fram emot att få fortsatta samarbeta med Lars Aspling.


Göran Brulin, kvalificerad analytiker vid Tillväxtverket och adjungerad professor vid Linköpings universitet

Lars Aspling och jag har gjort gemensamma följeforskningsinsatser i stora projekt med syfte att hitta och främja företagare med utländsk bakgrund. Det har handlat om strukturfondsrelaterade program, bland annat riskkapitalfondsprojekten, Smeax och ME- medelstora företag, där jag har haft det teoretiska ansvaret och Lars gjort praktiska följeforskningsinsatser.

Lars har satsat stort på att stärka sina kvalifikationer på området. Bland annat har han gått kursen ”Lärande utvärdering/följeforskning” vid Mälardalens högskola. Han har stora insikter i hur man jobbar interaktivt med praktiker och har därtill kommit med skarpa påpekanden om systemfel i projektdesign.

Han är kreativ och duktig på att klargöra nödvändiga följdinsatser. Hans bakgrund som managementkonsult har varit värdefull. Det utåtriktade arbetssätt och deltagande i det offentliga samtalet som dessa projekt kräver har Lars snabbt anammat och tillfört nya idéer.

Lars har gjort ett professionellt och gediget arbete där han har gått till botten med komplicerade frågeställningar. Han är dessutom lättsam att arbeta med.


Johan Munck, ordförande i Högsta domstolen

Undertecknad känner Lars Aspling sedan flera år tillbaka och har haft tillfälle att följa hans karriär. Vad som genomgående kännetecknat Lars Asplings insatser på olika områden har enligt min uppfattning varit hans lojalitet med sina uppdragsgivare och totala fokusering på att i varje läge åstadkomma bästa möjliga resultat för deras räkning.


Roland Loefler, VD och ägare till LMM – Loefler Management & Media AB

Medarbetare varnas för att smittas av den entusiasm som Lars Asplings orädda ärlighet och gigantiska kapacitet – både i tankar och handling – leder till.

Ledare varnas för att drabbas av en obarmhärtig tydlighet och öppenhet om vad företaget bäst behöver för att förbättras och uppnå hållbara framgångar.

Under mina 30 år som rådgivare i strategiskt tänkande och mänsklig effektivitet har jag ännu inte träffat någon som arbetar med en så kraftfull kombination av kompetens och kapacitet, och dessutom så föredömligt etiskt som Lars Aspling.

Förutom de uppdragsresultat Lars Aspling kan leverera och de verksamhetsresultat han möjliggör, får genuint professionella uppdragsgivare i Lars även en professionell vän.


Anders Wiklander, VD Fastighetsbolaget Norrporten

Lars Aspling är målinriktad och har en drivande förmåga att identifiera problem och komma fram till lösningar. Han är dessutom oerhört lyhörd vilket gör att han kan utforma relevanta frågeställningar och dra slutsatser i samband med uppdrag avseende organisationens utveckling.

Jag har samarbetat med Lars Aspling i uppdrag för bankverksamhet och fastighetssektorn och kan vittna om vilka stora värden hans initiativförmåga och goda administrativa begåvning kan tillföra en organisation. Därtill har han god kompetens inom IT-området, och kan bidra till IT-lösningar med hög säkerhet och god användarvänlighet.


Olof Karlander, VD i Hästnäringens Nationella Stiftelse 1995–2007, konsult samt kanslichef för Beridna Högvakten

Jag har samverkat med Lars i ett större projekt för svensk travsport. Det har varit en alltigenom positiv kontakt. Lars har både utbildning och gedigen erfarenhet.

Framförallt har han ett nerifrånperspektiv som är både tilltalande och framgångsrikt – han utgår från dem som är närmast berörda. Lars är strukturerad, kompetent och har stor integritet, egenskaper som är viktiga i alla utredningsprojekt. Dessutom är han lätt att samarbeta med utan att någonsin ge avkall på sin professionalism.

Aspling Konsult AB, Torstenssonsgatan 11, 11456 Stockholm. Tel 070 752 64 56. lars@asplingkonsult.se